10

październik 2022

Nabór kierowców lub kandydatów na kierowców

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie zakończył nabór kierowców kat. D i kandydatów na kierowców kat. D.

Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat. Atrakcyjne wynagrodzenie a oprócz tego: 13-sta pensja, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia socjalne.

W przypadku nie posiadania wymaganego prawa jazdy (kat. D) zakład skieruje na kurs prawa jazdy oraz na kurs kwalifikacyjny.

 

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. D WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ LUB UZUPEŁNIAJĄCĄ - FINANSOWANY PRZEZ PZTP CZŁUCHÓW!

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z PZTP Człuchów w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania autobusem (kat D. z kodem 95) i w konsekwencji tego podjęciem zatrudnienia na stanowisku kierowcy autobusowego, muszą spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 23 lata,
posiadać prawo jady kat. B lub C,
nie być skazanym wyrokiem sądu w zakresie zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Kandydaci proszeni są o złożenie CV osobiście w PZTP Człuchów, ul Kasztanowa 2 lub na adres mailowy biuro@pztpczluchow.pl - w tytule należy wpisać: KANDYDAT NA KURS KAT. D, prosimy również o dołączenie niezbędnych do rekrutacji dokumentów:

kserokopia prawa jazdy,

świadectwo ukończonej szkoły,

świadectwa pracy potwierdzające poprzednie zatrudnienia,

inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje, w tym wykonywanie pracy (zwłaszcza kierowcy kat. B lub C) na innej podstawie niż stosunek pracy (określony w Kodeksie pracy).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY I ZOBOWIĄZANIA DLA KANDYDATA NA KIEROWCĘ AUTOBUSU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

 

CEL WSPÓŁPRACY

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest podjęcie pracy w PZTP Człuchów na stanowisku kierowcy autobusowego po uprzednim uzyskaniu przez Kandydata wymaganych uprawnień przy wsparciu finansowym PZTP Człuchów.

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

Na podstawie złożonych aplikacji PZTP Człuchów dokona wyboru kandydatów, z którymi zostanie nawiązana dalsza współpraca. Po zakwalifikowaniu kandydat zostanie poddany badaniom lekarskim i psychologicznym w celu uzyskania orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do uzyskania prawa jazdy kat. D. Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń lekarskich zostanie z kandydatem zawarta umowa zobowiązująca go do podjęcia kształcenia do ukończenia kursów i zdaniu egzaminów do podjęcia pracy w PZTP Człuchów na łączny okres min. 36 miesięcy. Zgodnie z zawartą umową PZTP Człuchów sfinansuje koszty badań, kursów oraz egzaminów przeprowadzanych w pierwszym terminie. Po podpisaniu umowy kandydat zostanie skierowany do wybranego przez PZTP Człuchów ośrodka szkolenia kierowców na kurs na prawo jazdy kat. D oraz kurs służący uzyskaniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub uzupełniającej tzw. kwalifikacji zawodowych. Po zakończeniu kursów kandydat zobowiązany będzie poddać się stosownym egzaminom wewnętrznym ośrodka szkolenia i państwowym. Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminów kandydat dokona wszelkich formalności i opłat niezbędnych do wydania prawa jazdy uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy autobusowego. Po wydaniu prawa jazdy przez stosowny urząd kandydat podpisze umowę o pracę.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMÓW

Kandydat po uzyskaniu uprawnień zobowiązany będzie do przepracowania w PZTP Człuchów minimum 36 miesięcy.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez PZTP Człuchów.

Kandydat nawiąże stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas próbny.

Następne umowy zostaną zawarte na czas określony i nieokreślony.